reinzynieria

Reinżynieria procesów logistycznych

  • Dotychczasowe próby wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów?
  • Zarząd lub właściciele nie są zadowoleni z obecnych wyników spółki?
  • Pojawiają się wątpliwości, czy dotychczasowe kierownictwo we właściwy sposób wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby i rozwiązania, by rozwijać przedsiębiorstwo i maksymalizować zyski?

To oczywiste, że gdy obowiązujący od dawna sposób organizacji procesów w przedsiębiorstwie nie sprawdza się, należy wprowadzać zmiany. Z drugiej strony, naturalne także, że zarówno menedżerowie, jak i pracownicy operacyjni mogą bronić stanu obecnego, obawiając się niektórych skutków zmian. W efekcie, zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwie mogą być zbyt małe, a gdy nie przekładają się na usprawnienie firmy, nawet one mogą zostać zaniechane.

Zazwyczaj jednak nie ma innej drogi. Tylko zmiany – często radykalne – mogą usprawnić przedsiębiorstwo. Skutecznym sposobem przeciwdziałania oporowi wewnątrz organizacji może być skorzystanie z pomocy zewnętrznych specjalistów, którzy z odpowiedniego dystansu ocenią rozwiązania stosowane w firmie i zaproponują  zmiany.

Czym jest reinżynieria?

Reinżynieria (reengineering) to wielokrotnie sprawdzona metoda udoskonalania zarządzania, której podstawę stanowi usprawnienie tych procesów w organizacji, które są niewystarczająco efektywne. Zmian nie dokonujemy w obszarach, które są już odpowiednio zoptymalizowane. Ostatecznym celem jest lepsza obsługa klienta przy jednoczesnej redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Zmiany dotyczą przede wszystkim szybkości realizacji zamówień – dzięki lepiej zorganizowanym procesom, klient otrzymuje towar bez opóźnień, przez co wzrasta jego satysfakcja. Wytwarzanie produktów wiąże się z angażowaniem ludzi, technologii, informacji oraz środków finansowych. Niewłaściwe użycie tych zasobów naraża przedsiębiorstwo na duże i – co istotne – niepotrzebne koszty. Reinżynienia pozwala natomiast zaspokoić rosnące potrzeby klientów przy jednoczesnej optymalizacji procesów biznesowych.

Dlaczego warto skorzystać z reinżynierii procesów logistycznych w CorpoExpert Solutions?

Powierzając nam przeprojektowanie procesów biznesowych, mogą Państwo delegować zadania na osobę spoza organizacji, wolną od nacisków i potrafiącą ocenić zastaną sytuację z dystansu.

Nasi specjaliści sprawdzili proponowane rozwiązania w wielu przedsiębiorstwach w Polsce i Europie, a więc ich propozycje nie są jedynie konceptami teoretycznymi, ale zostały zweryfikowane w praktyce.

Nasi specjaliści łączą praktyczne rozwiązania z podejściem managerskim i coachingowym – potrafią dzielić się swoją wiedzą i pomagać innym członkom zespołu w zdobywaniu i utrwalaniu nowych kompetencji

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Zapraszamy do współpracy!