Celowo zakłócić, żeby przyspieszyć przepływ

Świat wokół nas

W ostatnich latach łańcuchy dostaw zostały znacznie poszerzone powodując ich zasięg globalny. Te same łańcuchy są bardziej skomplikowane i kruche. Takie konstrukcje ze względu na swoją długość i kompleksowość stały się przedmiotem znacznie większej zmienności i niestabilności, co powoduje, że coraz trudniej je planować. Przełamanie powiązań w kluczowych punktach procesu może dramatycznie uprościć planowanie i zaoferować krótsze okresy planistyczne z dostępem do lepszych i pewniejszych informacji.

Zatrzymać Just In Time, by przyspieszyć przepływ

Koncepcja rozprzęgania i rozdzielania (ang. decoupling) prowadzi do ciekawej sytuacji. W celu promowania i ochrony przepływu istotnych informacji w systemie należy w sposób strategiczny i przemyślany zwolnić przepływ w określonych punktach krytycznych. W ten sposób, aby przyspieszyć przepływ należy go zwolnić. Rozmiary buforów w punktach rozdzielania określają zakres zwolnienia i świadomego zakłócenia przepływu.

Koncepcja rozdzielania na pierwszy rzut oka stoi w sprzeczności z jednym z filarów Lean Manufacturing – Just In Time – który mówi o częstych dostawach, dokładnie na czas, w przewidywalnych i krótkich okresach. Konflikt w tym miejscu jest pozorny, gdyż główną intencją koncepcji Lean jest ciągły przepływ w systemie jako całości; w całym strumieniu wartości prowadzącym do klienta. Nie ma więc znaczenie suboptymalizacja, czyli „jak przyspieszyć przepływ od punktu A do punktu B”, ponieważ liczy się cały proces. Z tego też względu w środowisku zbudowanym na podstawie zasad Lean Manufacturing również pojawiają się zapasy.

Maksymalne korzyści z Lean Manufacturing przedsiębiorstwo odniesie tam, gdzie funkcjonuje stabilny i przewidywalny popyt. Z tego też względu dostawy typu JiT lub JiS są tak popularne w branży automotive, pomiędzy dostawcami a producentami samochodów. Natomiast aktualne otoczenie biznesowe coraz rzadziej przypomina stabilność i przewidywalność. Bardzo często firmy doświadczają zmienności – zarówno zewnętrznej (po stronie popytu i podaży), jak i wewnętrznej (nieprzewidywalność lub niestabilność skomplikowanych procesów). W takich warunkach, aby przyspieszyć przepływ warto zastosować strategiczne bufory zapasów lokowane w punktach rozdziału. Ciągłość przepływu nie jest możliwa bez jego właściwego zabezpieczenia i ochrony. Nie osiągniemy takich samych efektów jak w branży automotive bez strategicznego podejścia do zakłóceń.

Klasyczne planowanie nie daje rady

Niestety konwencjonalne systemy planowania nie zostały zaprojektowane do pozycjonowania i zarządzania punktami rozdziału. U podstaw planowania materiałowego (ang MRP – Material Requirements Planning) leżało tworzenie zależności między wszystkimi procesami i działaniami w ściśle określony, sztywny oraz matematyczny sposób. Rozprzęganie wprowadza niezależność, czyli swoiste sprzęgło, zderzak lub połączenie stawowe, które intencją jest pochłonięcie zmienności i niestabilności w taki sposób, aby przepływ nie był zakłócony. Dlatego właśnie możemy przyspieszyć proces zwalniając go w określonych miejscach.

Potrzebne inne planowanie

Przykładem innego, lepszego planowania jest DDMRP (ang Demand Driven Material Requirements Planning), czyli planowanie materiałowe w warunkach zmiennego popytu i wysokiej wariantowości produktów. DDMRP zaczyna od zdefiniowania punktów, gdzie warto budować zapas (czyli pozorne dodatkowe zakłócenia), ustala wielkości tych zapasów oraz sposób ich uzupełniania, a na końcu tworzy wspólne zasady realizacji planów produkcyjnych lub dystrybucyjnych. Poniżej krótkie wizualne wprowadzenie do metodyki.

Jeżeli szukasz metody, jak przyspieszyć przepływ, powinieneś to obejrzeć.

Author: Aleksander
13 lat międzynarodowego doświadczenia biznesowego, skoncentrowanego w szczególności na zarządzaniu operacyjnym w obszarach łańcuchów dostaw i logistyki. Od specjalisty, lidera pierwszej linii, superwizora, przez menedżera działu, do dyrektora grupy zarządzającego sześcioma zakładami w czterech krajach. Obecnie niezależny konsultant i interim manager wspierający w optymalizacji procesów biznesowych zarówno firmy z segmentu MSP, jak i korporacje.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!